محصولات

آلومینا فعال
مواد جاذب
آلومینای اکتیو به موادی گفته می شود که دارای ظرفیت...
مخازن ذخیره
مخازن ذخیره
 متریال : ST37 معمولی  نصب نشانگر فشار، شیر اطمینان و...
فیلتر
فیلتراسیون
آب موجود در هوای خروجی توسط درایر ها جذب می...
درایر جذبی
درایر جذبی (Heat Less)
در بعضی صنایع مانند صنایع شیمیایی و دارویی که حضور...
درایر جذبی
درایر تبریدی
یکی از پارامترهای مهم و اصلی در صنعت هوای فشرده،...

شرکت فرافن هوا